Algemene voorwaarden

Technisch Glasspecialisme B.V. is bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel bekend als Betuwse Glasgroothandel Vermeulen B.V. Deze tekst geldt vanaf november 2002 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 110.53532.


Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, van het verrichten van diensten en van aanneming van werk die Technisch Glasspecialisme B.V. , gevestigd te Tiel, sluit met een wederpartij, nader te noemen “de opdrachtgever”.
 2. Afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde op aanvraag bij Technisch Glasspecialisme B.V. gratis verkrijgbaar.
 3. Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Technisch Glasspecialisme B.V. schriftelijk zijn aanvaard. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes/aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes/aanbiedingen een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Indien een offerte/aanbieding als genoemd in lid 1 van dit artikel door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Technisch Glasspecialisme B.V. gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod schriftelijk te herroepen.
 3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 4. De in de offertes vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.
 5. Alle bij de offerte/aanbieding verstrekte gegevens zoals tekeningen, berekening, monsters e.d. worden door Technisch Glasspecialisme B.V. met grote zorgvuldigheid aangeduid doch gelden slechts als indicatie tussen partijen.
 6. Technisch Glasspecialisme B.V. is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte/aanbieding vermelde prijs, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
 7. Technisch Glasspecialisme B.V. is in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien Technisch Glasspecialisme B.V. een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Telefonisch gegeven orders resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door Technisch Glasspecialisme B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Elke overeenkomst wordt door Technisch Glasspecialisme B.V. onder de opschortende voorwaarden gesloten, dat de kredietwaardigheid, van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van Technisch Glasspecialisme B.V. door de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd.
 3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Technisch Glasspecialisme B.V. het recht, op kosten van de opdrachtgever, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.
 4. Technisch Glasspecialisme B.V. zal bij de uitvoering van alle overeenkomsten, waarbij hij gebruik kan maken van de diensten van derden, jegens de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 4: Prijsverhoging

 1. Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, halffabrikaten, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van Technisch Glasspecialisme B.V. dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor Technisch Glasspecialisme B.V. meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Technisch Glasspecialisme B.V. gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Technisch Glasspecialisme B.V. op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 5: Overmacht

 1. Ingeval na het totstandkomen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Technisch Glasspecialisme B.V. bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Technisch Glasspecialisme B.V. gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van Technisch Glasspecialisme B.V. te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de opdrachtgever, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Technisch Glasspecialisme B.V. zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Technisch Glasspecialisme B.V. en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Technisch Glasspecialisme B.V. gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Technisch Glasspecialisme B.V. kunnen worden toegerekend.
 3. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, doch niet limitatief, als overmacht:
  – natuurrampen;
  – ziekten van epidemisch karakter;
  – oorlogen, internationaal of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
  – maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden;
  – stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen en/of halffabrikaten;
  – blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen;
  – staking of arbeidsonlusten;
  – wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven;
  – uitvallen van productiemogelijkheden c.q. machines.

Artikel 6: Afroeporders

 1. Indien tussen Technisch Glasspecialisme B.V. en de opdrachtgever een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 7: Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst

 1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Technisch Glasspecialisme B.V., kan de opdrachtgever tot annulering van de overeenkomst komen, danwel tot terugzending van reeds geleverde zaken.
 2. Indien op grond van het in lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt door opdrachtgever aan Technisch Glasspecialisme B.V. verschuldigd alle redelijk werkelijk gemaakte kosten alsmede de gederfde winst.
 3. Technisch Glasspecialisme B.V. heeft het recht, indien de opdrachtgever (koper) in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Technisch Glasspecialisme B.V. uitgevoerde leveringen te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens de koper op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.
 4. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken, dit laatste ter beoordeling van Technisch Glasspecialisme B.V., danwel diens kredietverzekeringsmaatschappij.
 5. De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachtgever (koper) in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, niet een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever (koper), dit in overleg met Technisch Glasspecialisme B.V.

Artikel 8: Levering

 1. De levering van zaken geschiedt franco werk, tenzij het geleverde een bedrag van € 250 niet te boven gaat, in welk geval vrachtkosten in rekening gebracht worden. Technisch Glasspecialisme B.V. bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
 2. De opdrachtgever is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het eerste lid van dit artikel te doen plaatsvinden. De opdrachtgever zal Technisch Glasspecialisme B.V. alle medewerking verlenen teneinde het lossen van de zaken ononderbroken en binnen redelijke tijd te laten plaatsvinden. Bij de lossing dient de opdrachtgever de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
 3. Indien overeengekomen is levering af fabriek danwel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de opdrachtgever gekozen vervoermiddel.

Artikel 9: Risico

 1. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor het risico van Technisch Glasspecialisme B.V. tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.
 2. Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico voor de opdrachtgever.
 3. Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor Technisch Glasspecialisme B.V. voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de opdrachtgever overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10: Verplichtingen van de afnemer

 1. Bij levering franco werk:
  1. Indien franco werk wordt geleverd dient de opdrachtgeverzichtbare tekorten op beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, danwel voor de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
  2. Indien de zaken franco werk worden geleverd aan een derde die deze zaken houdt voor de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hen heeft ontvangen.
  Bij levering af magazijn:
  1. Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt dan dient de opdrachtgever onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van deze zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, danwel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.
  Algemeen:
  1. De opdrachtgever dient de emballage op eerste verzoek van Technisch Glasspecialisme B.V. aan haar af te geven
  2. De opdrachtgever dient omniet, tenzij anders overeengekomen, bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkranen c.q. bouwliften en steigers ter beschikking te stellen indien dit voor lossing en plaatsing van de af te leveren zaken noodzakelijk is.

Artikel 11: Montage/installatie

 1. De volgende leden zijn van toepassing indien de montage door Technisch Glasspecialisme B.V. geschiedt.
 2. De opdrachtgever is jegens Technisch Glasspecialisme B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Technisch Glasspecialisme B.V. wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  a. Het personeel van Technisch Glasspecialisme B.V., zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Technisch Glasspecialisme B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  b. Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van Technisch Glasspecialisme B.V. aanwezig zijn;
  c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  e. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  f. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Technisch Glasspecialisme B.V. staan;
  g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  h. Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 15 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12: Reclames

 1. Een beroep van de opdrachtgever inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Technisch Glasspecialisme B.V. niet worden ingeroepen indien dit door de opdrachtgever niet binnen 48 uur na aflevering aan Technisch Glasspecialisme B.V. is medegedeeld. Die mededeling dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden, danwel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd. De termijn van 48 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 10 lid 2.
 2. Bij de reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld. Een beroep van de opdrachtgever op duidelijk zichtbare tekort of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Technisch Glasspecialisme B.V. geldend gemaakt worden indien de opdrachtgever die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, danwel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
 3. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de opdrachtgever geleverd te worden.
 4. Indien de opdrachtgever aan Technisch Glasspecialisme B.V. klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de opdrachtgever Technisch Glasspecialisme B.V. met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Technisch Glasspecialisme B.V. zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de opdrachtgever Technisch Glasspecialisme B.V. in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
 5. Onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de opdrachtgever tijdig reclameert.
 6. Tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat derden iets aan de door Technisch Glasspecialisme B.V. geleverde zaken hebben veranderd danwel gerepareerd.
 7. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk aan Technisch Glasspecialisme B.V. medegedeeld. Retourzendingen dienen franco te worden verzonden en deugdelijk verpakt te worden, bij gebreke waarvan het reclamerecht ter beoordeling van Technisch Glasspecialisme B.V. kan vervallen.

Artikel 13: Kwaliteit, afmetingen, maten, etc.

 1. Technisch Glasspecialisme B.V. levert normale handelskwaliteit tenzij
  bijzondere kwaliteitseisen zijn overeengekomen.
 2. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, dessin, vorm en verpakking betreft, kunnen geen aanleiding zijn voor de opdrachtgever de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren, danwel van Technisch Glasspecialisme B.V. schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt terzake van modificaties door de leveranciers/fabrikant van wie Technisch Glasspecialisme B.V. zijn zaken betrekt, voor zover de veranderingen de zaken niet wezenlijk aantasten.
 3. Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten, kleur, kwaliteit etc. behoudt Technisch Glasspecialisme B.V. zich de gebruikelijke toleranties voor alsook aangehouden door de fabrikant. Geringe afwijkingen dienen door de opdrachtgever te worden geaccepteerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid voor geleverde zaken/verrichte diensten en montage

 1. Met betrekking tot de geleverde zaken/verrichte diensten en montage, waaronder tevens wordt verstaan het be- of verwerken van zaken, is Technisch Glasspecialisme B.V. uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hiernavolgende:
  a. In het geval door Technisch Glasspecialisme B.V. garantie is verstrekt, wordt door Technisch Glasspecialisme B.V. aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre dit uit de garantie voortvloeit;
  b. Voor opzet of schuld van bestuurders van Technisch Glasspecialisme B.V. of leidinggevende ondergeschikte en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Technisch Glasspecialisme B.V. aansprakelijkheid voor zover dit bij de opdrachtgever schade tot gevolg heeft;
  c. Aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. wordt opgeheven in het geval van overmacht;
  d. Indien Technisch Glasspecialisme B.V. aansprakelijk is met betrekking tot onjuiste plaatsing van glas, is zij slechts gehouden tot herplaatsing van het glas;
  e. De aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade;
  f. De aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag;
  g. Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. Indien Technisch Glasspecialisme B.V. niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Technisch Glasspecialisme B.V. aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel-levering een factuur zou zijn gezonden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Technisch Glasspecialisme B.V. van elke schuld/schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van door de opdrachtgever bij Technisch Glasspecialisme B.V. in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Technisch Glasspecialisme B.V. zelf.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Technisch Glasspecialisme B.V. tegen elke actie van derden die aanspraak maken op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook die verband houden met het gebruik in de meest ruime zin van de door Technisch Glasspecialisme B.V. geleverde zaken.
 5. Technisch Glasspecialisme B.V. is gehouden een redelijke zorg te betrachten ten aanzien van door de opdrachtgever aan Technisch Glasspecialisme B.V. ter vervoer, ter bewerking en/of ter opslag ter hand gestelde zaken waaronder tevens worden verstaan documenten en tekeningen. Aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. met betrekking tot het betrachten van deze redelijke zorg, is beperkt en wel als volgt:
  a. Voor opzet of schuld van bestuurders van Betuwse Glasgroothandel BV of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Technisch Glasspecialisme B.V. aansprakelijkheid voor zover dit bij de opdrachtgever schade tot gevolg heeft;
  b. Aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. wordt opgeheven in geval van overmacht. In dit geval wordt onder overmacht eveneens begrepen het door de opdrachtgever danwel door derden namens de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie betreffende de aard, de inhoud, het geval en de noodzakelijke maatregelen ter behoud van deze zaken;
  c. Aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V.voor de ter hand gestelde zaken is in ieder geval beperkt tot € 2,72 per kilo gewicht van die zaken.
 6. De zaken die bij Technisch Glasspecialisme B.V. ter montage, be- of verwerking door de opdrachtgever worden aangeleverd, dienen door laatstgenoemde zelf verzekerd te worden tegen brandschade en andere calamiteiten. Een en ander dient te gelden vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van de opdrachtgever verlaten tot het moment van de retourlevering bij hem of derden, derhalve ook gedurende het transport. Technisch Glasspecialisme B.V. aanvaardt ten deze geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 15: Levertijd

 1. Leveringstijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering
  aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn
  de door Technisch Glasspecialisme B.V. opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de opdrachtgever geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 3. De aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. voor eventuele schade van de opdrachtgever wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn, is met inachtneming van artikel 5 (Overmacht), tot het volgende beperkt:
  – Indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Technisch Glasspecialisme B.V. of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, is Technisch Glasspecialisme B.V. volledig aansprakelijk;
  – De aansprakelijkheid van Technisch Glasspecialisme B.V. in het geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurprijs. Technisch Glasspecialisme B.V. is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Artikel 16: Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

 1. Betaling dient te geschieden aan Technisch Glasspecialisme B.V. op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- of girorekening vanwege de levering van zaken, het verrichten van diensten, zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Technisch Glasspecialisme B.V. is gerechtigd een vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen, in welk geval dit aan de opdrachtgever zal worden medegedeeld.
 3. Aankoop op rekening is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van Technisch Glasspecialisme B.V.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Technisch Glasspecialisme B.V. de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum en ingeval van aankoop op rekening als bedoeld in het vorige lid, vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de opdrachtgever jegens Technisch Glasspecialisme B.V. alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van € 453,78 – worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Technisch Glasspecialisme B.V. heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 6. In ieder geval is Technisch Glasspecialisme B.V. terzake van zaken die zij van de opdrachtgever onder zicht heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de opdrachtgever is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.
 7. Technisch Glasspecialisme B.V. kan om haar moverende redenen betalingskorting toestaan, alles mits tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Technisch Glasspecialisme B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Technisch Glasspecialisme B.V. tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Technisch Glasspecialisme B.V. danwel dat deze vordering voortspruit uit een door de opdrachtgever aan Technisch Glasspecialisme B.V. te betalen schadevergoeding.
 2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Technisch Glasspecialisme B.V. rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever worden doorverkocht.
 3. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Technisch Glasspecialisme B.V. niet nakomt, danwel een gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever zulks niet zal doen, is Technisch Glasspecialisme B.V. gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever dient Technisch Glasspecialisme B.V. hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever jegens Technisch Glasspecialisme B.V. een boete verbeurt van 10% van het door de opdrachtgever verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen – dat de opdrachtgever jegens Technisch Glasspecialisme B.V. hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
 4. Opdrachtgever verplicht zich jegens Technisch Glasspecialisme B.V. om in het geval derdenrechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Technisch Glasspecialisme B.V. rust, willen vestigen danwel willen doen gelden terstond Technisch Glasspecialisme B.V. hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Technisch Glasspecialisme B.V.).
 5. De opdrachtgever verplicht zich jegens Technisch Glasspecialisme B.V. om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Technisch Glasspecialisme B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
 6. Alle bij de opdrachtgever aanwezige zaken, afkomstig van Technisch Glasspecialisme B.V., zijn zolang de opdrachtgever nog enige betalingsverplichting jegens Technisch Glasspecialisme B.V. heeft, eigendom van Technisch Glasspecialisme B.V. krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.
 7. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Technisch Glasspecialisme B.V. zich hierbij reeds nu alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Technisch Glasspecialisme B.V. uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. Op eerste verzoek van Technisch Glasspecialisme B.V. zal de opdrachtgever zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

Artikel 18: Tekeningen en berekeningen

 1. Alle gegevens, berekeningen en dergelijke door Technisch Glasspecialisme B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, zij door Technisch Glasspecialisme B.V. met zo groot mogelijke zorgvuldigheid bepaald. Opdrachtgever dient genoemde gegevens, berekeningen e.d. te controleren. Technisch Glasspecialisme B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit afwijkingen tussen de door Technisch Glasspecialisme B.V. verstrekte gegevens, berekeningen e.d. en de werkelijke situatie.
 2. Technisch Glasspecialisme B.V. blijft eigenaresse van het auteursrecht alsmede van de rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen e.d.

Artikel 19: Geschillen

 1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
 2. Ondanks de in het lid 1 van dit artikel genoemde bevoegde rechter, is Technisch Glasspecialisme B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de naar de normale procesregels bevoegde rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Technisch Glasspecialisme B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.